หนังสือรับรองผลงาน

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ การรักษาความปลอดภัย การ ลดและป้องกันอุบัติภัยทางถนน และการอนุรักษ์พลังงานเพื่อ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย  มูลค่ารวมโครงการ 263.6 ล้านบาท

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ การรักษาความปลอดภัย การ ลดและป้องกันอุบัติภัยทางถนน และการอนุรักษ์พลังงานเพื่อ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย มูลค่ารวมโครงการ 263.6 ล้านบาท

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันอำเภอเกาะสมุยมีการเจริญเติบโตทางด้านสังคมและเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว มีประชาชนเป็นจำนวนมากที่เข้ามาประกอบอาชีพและทำกิจกรรมต่าง ๆ ในเขตอำเภอเกาะสมุย ตลอดจนมีนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ เดินทางเข้ามา

Read More
โครงการปฏิรูประบบงานกอง บัญชาการตำรวจสันติบาล  มูลค่ารวมโครงการ 59.4 ล้านบาท

โครงการปฏิรูประบบงานกอง บัญชาการตำรวจสันติบาล มูลค่ารวมโครงการ 59.4 ล้านบาท

หลักการและเหตุผล

ตามคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกรที่ 12 กันยายน 2557โดยมีการกำหนดนโยบายในข้อที่ 8 เกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโ

Read More
โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด(CCTV) ในเขตเทศบาล นครสุราษฎร์ธานี  มูลค่ารวมโครงการ 34.9 ล้านบาท

โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด(CCTV) ในเขตเทศบาล นครสุราษฎร์ธานี มูลค่ารวมโครงการ 34.9 ล้านบาท

ความต้องการทั่วไป

 • -  ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่าย ที่มีความละเอียดสูง สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยและวิเคราะห์ภาพ โดยมีห้องควบคุมหลักที่อาคารอเนกประสงค์ ชั้น ๒ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยเชื่อมโยงผ่าน
Read More
โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด(CCTV) ระยะที่2 ในเขต เทศบาลเมืองชุมพร  มูลค่ารวมโครงการ 31.2 ล้านบาท

โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด(CCTV) ระยะที่2 ในเขต เทศบาลเมืองชุมพร มูลค่ารวมโครงการ 31.2 ล้านบาท

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากได้มีพระราชกฤษฎีกาขยายเขตเทศบาลเมืองชุมพร จากพื้นที่เดิม 2.9 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่ 21.1 ตารางกิโลเมตร ปัจจุบันความเจริญเติบโตของบ้านเมืองขยายตัวอย่างรวดเร็ว ประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ประกอบกับมีประชาชนเ

Read More
โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด(CCTV) กองบัญชาการ ตํารวจภูธรภาค 5  มูลค่ารวมโครงการ 29.9 ล้านบาท

โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด(CCTV) กองบัญชาการ ตํารวจภูธรภาค 5 มูลค่ารวมโครงการ 29.9 ล้านบาท

หลักการและเหตุผล

ตามคำแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรี วันที่ 12 กันยายน 2557 ในการบริหารราชการ ดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจเร่งด่วน และระยะที่ต้องแก้ไขปัญหาค้างคาอยู่ ในการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ในด้านการชักจูง ให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาต

Read More
โครงการติดตั้งและวางระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ  มูลค่ารวมโครงการ 98 ล้านบาท

โครงการติดตั้งและวางระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ มูลค่ารวมโครงการ 98 ล้านบาท

หลักการและเหตุผล

จังหวัดสมุทรปราการในปัจจุบันมีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการพัฒนาจังหวัดด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยว ทำให้จังหวัดสมุทรปราการมีอัตราการขย

Read More
โครงการติดตั้งวางระบบกล้อง วงจรปิด (CCTV) พร้อมศูนย์ ควบคุมเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า  มูลค่ารวมโครงการ 20.4 ล้านบาท

โครงการติดตั้งวางระบบกล้อง วงจรปิด (CCTV) พร้อมศูนย์ ควบคุมเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า มูลค่ารวมโครงการ 20.4 ล้านบาท

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเช่น วัดขุนสมุทรจีน, ป้อมพระจุลจอมเกล้า, พิพิธภัณฑ์โครงกระดูกปลาวาฬ ฯลฯ อีกทั้งยังมีโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ทำให้มีผู้คนเข้าออกในเขตเทศบาลมากขึ้นประกอบกับการขยายตัวทาง

Read More
โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด(CCTV) ในเขตเทศบาล บางพลีใหญ่  มูลค่ารวมโครงการ 59.6 ล้านบาท

โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด(CCTV) ในเขตเทศบาล บางพลีใหญ่ มูลค่ารวมโครงการ 59.6 ล้านบาท

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่เป็นชุมชนที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น อีกทั้งยังมีโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ทำให้มีผู้คนเข้าออกในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่มากขึ้นประกอบกับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ  ด้ว

Read More
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อเสริมสร้างความ ปลอดภัยในพื้นที่ท่องเที่ยวของ จังหวัดปทุมธานี  มูลค่ารวมโครงการ 48.9 ล้านบาท

โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อเสริมสร้างความ ปลอดภัยในพื้นที่ท่องเที่ยวของ จังหวัดปทุมธานี มูลค่ารวมโครงการ 48.9 ล้านบาท

หลักการและเหตุผล

ด้วยรัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)เป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์หลัก โดยมียุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในกา

Read More
โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด(CCTV) องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสุโขทัย  มูลค่ารวมโครงการ 17.2 ล้านบาท

โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด(CCTV) องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสุโขทัย มูลค่ารวมโครงการ 17.2 ล้านบาท

หลักการและเหตุผล

ตามที่ได้ตรวจสอบระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ที่ได้ติดตั้งตั้งแต่ เดือน มกราคม 2555 เป็นต้นมา จากการตรวจสอบพบว่าระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องด้วย วัสดุ/อุปกรณ์และชิ้

Read More